Your Honor - 1 [ 친애하는판사님께 ]

Summary
This drama tells the fantasy story of the identical twin brothers Han Xiuhao and Han Jianghao living a completely different life. It is a tearful fantasy drama that disturbs the life of others.
SHOW MORE

Genre : TV series,

Region : Korea

Director : Fu Shengzhe

Cast : Yin Shiyun / Li Yuying / Park Bing En / Quan Nula / Jin Huiyu / Guo Shanying / Cheng Dongri / Xu Chengtai / Jin Mingkun / Yin Nawu / Seong-min Sin / 河知元 / 朴智贤 / 金姜贤 / 夏庆 / 黄锡晶 / 韩秀妍 / Cheol-soo Im / Zhao Shengyuan / Zheng Minsheng

Release : 2018

Language : Korean

Titles : Your Honor,친애하는판사님께

Shared by : 사랑Korean Dramas Source :
Up Next
Tags